دید در شب
چاقو جیبی

من شمردم تا صد و بیست

بهار دلنشین   ،   آمده سوی چمن

ای بهار آرزو   ،   بر سرم سایه فكن

چو نسیم نو بهار   ،   بر آشیانم كن گذر

 

هر چی می گم بگو بابا